تیکرها

اهم فعالیت های انجام شده در سال 94 تا کنون

پس از یک دوره رکود که اقبال اعضا را به باشگاه با مشکل مواجه ساخته بود اینک با توجه ویژه ریاست محترم دانشگاه و باشگاه و معاون محترم پژوهشی، مبنی بر شناسایی، جذب، هدایت و حمایت اعضا، تعداد 37 عضو جدید به باشگاه اضافه گردیده که تقریبا تعداد اعضا را در سال جاری به دو برابر رسانده است.

ادامه مطلب