فعالیت های باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد رودهن

فعالیت های باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد رودهن از 94 تا کنون

۲۹ شهریور ۱۳۹۵ | ۱۱:۴۷ کد : ۲۶۲۱ اخبار و اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۴۰۴۳
پس از یک دوره رکود که اقبال اعضا را به باشگاه با مشکل مواجه ساخته بود اینک با توجه ویژه ریاست محترم دانشگاه و باشگاه و معاون محترم پژوهشی، مبنی بر شناسایی، جذب، هدایت و حمایت اعضا، تعداد 37 عضو جدید به باشگاه اضافه گردیده که تقریبا تعداد اعضا را در سال جاری به دو برابر رسانده است.

. اهم فعالیت های انجام شده در سال 94 تا کنون به شرح زیر می باشد:

 • چاپ 25 مقاله  ISI،  13 مقاله ISC و 15 مقاله علمی پژوهشی توسط اعضای باشگاه:

1-  مقاله ISI خانم لیلا قلی زاده زیولایی با عنوان " α-(ψ,φ) Contractive mappings on quasi-partial metric spaces " در مجله    Fixed Point Theory and Applications در تاریخ  1394/04/12

2-  مقاله LISTED))ISI آقای امیر پرویز خسروی امیری با عنوان " The Selection of Optimal Composite Section through Non-elastic Analysis " در مجله    Engineering Research Journal در تاریخ  1394/01/1

3- مقاله ISI آقای امیر پرویز خسروی امیری با عنوان " ANALYSIS OF COMPOSITE COLUMNS BASED ON PERFORMANCE " در مجله    Canadian Journal of Pure and Applied Sciences  در تاریخ  1394/01/1

4- مقاله LISTED))ISI آقای امیر پرویز خسروی امیری با عنوان " Inelastic analysis of composite beams in high-rise buildings Non-elastic Analysis " در مجله    Engineering Research Journal در تاریخ  1394/06/30

5- مقاله LISTED))ISI آقای امیر پرویز خسروی امیری با عنوان " The Performance of Reinforced Concrete Buildings with Steel Bracing " در مجله    Engineering Research Journal در تاریخ  1394/06/30

6-  مقاله LISTED))ISI آقای امیر پرویز خسروی امیری با عنوان " The Improvement of Seismic Performance of Reinforced Concrete Structures through Coaxial Metal Brace " در مجله    Engineering Research Journal در تاریخ  1394/06/30

7-  مقاله ISC آقای امیر پرویز خسروی امیری با عنوان " Strengthening concrete buildings against earthquake " در مجله    SCIENCE ROAD JOURNAL  در تاریخ  1393/12/10

8-  مقاله ISC آقای امیر پرویز خسروی امیری با عنوان " Economic Comparison and Analysis of Composite Columns " در مجله    International Journal of Scientific Research in Knowledge  در تاریخ  1393/11/9

 

 

 

9-  مقاله ISI آقای امیر پرویز خسروی امیری با عنوان " Evaluating the behaviour of composite columns with stiffened steel profile based on elastic buckling load analysis " در مجله    Caspian Journal of Applied Sciences Research Sciences  در تاریخ  1394/01/1

10-  مقاله ISC آقای سروش محمدی کلهری  با عنوان " The Validity and Reliability of the Persian Version of Test of Mobile Phone Dependency (TMD) " در مجله    Iranian Journal of Psychiatry  در تاریخ  1394/10/5

11-  مقاله ISC آقای سروش محمدی کلهری  با عنوان " Iranian Version of Manchester Driving Behavior Questionnaire (MDBQ): Psychometric Properties " در مجله    Iranian Journal of Psychiatry  در تاریخ  1394/10/11

12-  مقاله ISC آقای سروش محمدی کلهری  با عنوان " تعیین ویژگی‌های شناختی- رفتاری رانندگان اتوبوس و کامیون طی سوانح ترافیکی 1393-1392 " در مجله    ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها در تاریخ  1394/12/20

13-  مقاله W.O.S))ISI  با عنوان "   Effects of diets supplemented by fish oil on sex ratio of pups in bitch    " مربوط به آقای وحید اکبری نژاد در 2016/25/6 در ژورنال " Veterinary Research Forum"  

14-  مقاله W.O.S))ISI  با عنوان "  Androgen receptor blockade using flutamide sex ratio of litters in mice   " مربوط به آقای وحید اکبری نژاد در 2016/25/6 در ژورنال " Veterinary Research Forum"

15-  مقاله ISC با عنوان "    Assessment of Semi-Structured Clinical Interview for Mobile Phone Addiction Disorder   " مربوط به آقای سروش محمدی کلهری در آپریل 2016 در ژورنال "Iranian J Psychiatry"

16-  مقاله علمی پژوهشی خانم خدیجه ندری  با عنوان " رابطه بین شیوه های مدیریتی، حمایت سازمانی ادراک شده و تعهد سازمانی با رضایت شغلی مدیران )مطالعه موردی مدیران دبیرستان های شهر قرجک(" در مجله   نوآوری مدیریت آموزشی در تاریخ  1394/03/2

17-  مقاله علمی پژوهشی خانم هانیه بدیعی  با عنوان " رابطه بین شیوه های مدیریتی، حمایت سازمانی ادراک شده و تعهد سازمانی با رضایت شغلی مدیران )مطالعه موردی مدیران دبیرستان های شهر قرجک(" در مجله   نوآوری مدیریت آموزشی در تاریخ  1394/03/2

18- مقاله ISC با عنوان "    Adjustment to Diabetes Among Diabetic Patients: The Roles of Social Support and Self-Efficacy" مربوط به آقای سعید یزدی راوندی در تاریخ 11/10/94 در مجله " Avicenna Journal of  Neuro Psycho Physiology"

 

19-  مقاله ISC  با عنوان "    کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به درد مزمن: تعیین نقش شدت و مدت درد" مربوط به آقای سعید یزدی راوندی در تاریخ 30/04/1395 در مجله " کومش"

20- مقاله با عنوان "    افسردگی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1393: بررسی نقش متغیرهای جمعیت شناختی" مربوط به آقای سعید یزدی راوندی در تاریخ 1/1/95 در مجله " مجله علمی پژوهان"

21-  مقاله با عنوان " ارزشیابی کارگاه های آموزشی مرکز پژوهش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان از دیدگاه دانشجویان شرکت کننده در سال 1394" مربوط به آقای سعید یزدی راوندی در تاریخ 15/03/1395 در مجله " مجله علمی پژوهان"

22-  مقاله با عنوان "  بررسی عوامل مؤثر بر همسرآزاری در مراجعه کنندگان به مرکز پزشکی قانونی شهر شیراز ، سال 1392" مربوط به آقای سعید یزدی راوندی در تاریخ 1/01/1395 در مجله " مجله علمی پژوهان"

23-  مقاله ISI با عنوان "    High conservative nonlinear vibration equations by means of energy balance method   " مربوط به آقای محمود بیات در تاریخ 1/01/1395 در ژورنال" Earthquakes and Structures"

24-  مقاله ISI با عنوان "    Nonlinear vibration of conservative oscillator's using analytical approaches   " مربوط به آقای محمود بیات در تاریخ 30/04/1395 در ژورنال" Structural Engineering and Mechanics"

25-  مقاله ISI(W.O.S)  با عنوان "    Nano-structures mediated co-delivery of therapeutic agents for glioblastoma treatment: A review   " مربوط به آقای محسن آدابی در تاریخ 23/05/1395 در ژورنال " Materials Science and Engineering C"

26-  مقاله با عنوان "    The Relationship Social Capital and Empowerment in Central Libraries’ Librarians of Public Universities in Tehran   " مربوط به خانم ساناز بیرم زادگان در تاریخ 2015/21/3 در ژورنال " IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)"

27- مقاله با عنوان "    Evaluating the Relationship between Intellectual Capital and Knowledge Sharing among Librarians in Tehran University of Medical Sciences   " مربوط به خانم ساناز بیرم زادگان در تاریخ 2016/20/3 در ژورنال " IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)"

28- مقاله با عنوان "   Evaluating the Relationship between Intellectual Capital and Knowledge Sharing among Librarians in Tehran University of Medical Sciences    " مربوط به خانم لاله فروتن زاد در تاریخ 2016/20/3 در ژورنال " IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)"

 

29- مقاله با عنوان "    Identifying the relationship between transformational leadership and empowerment of the librarians of central libraries in public universities   " مربوط به خانم لاله فروتن زاد در آپریل 2016 در ژورنال " International Scientific Researches Journal"

30- مقاله با عنوان "    Identifying the relationship between transformational leadership and empowerment of the librarians of central libraries in public universities   " مربوط به خانم مرجان عرب رحمتی در آپریل 2016 در ژورنال " International Scientific Researches Journal"

31-  مقاله با عنوان "   Evaluating the Relationship between Intellectual Capital and Knowledge Sharing among Librarians in Tehran University of Medical Sciences    " مربوط به خانم مرجان عرب رحمتی در تاریخ 2016/20/3 در ژورنال " IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)"

32-  مقاله با عنوان "    Identifying the relationship between transformational leadership and empowerment of the librarians of central libraries in public universities   " مربوط به خانم بیرم زادگان در آپریل 2016 در ژورنال " International Scientific Researches Journal"

33-  مقاله ISC  با عنوان "  Administration of Cannabinoid Receptor Antagonist into the Ventral Tegmental Area Could Inhibit Conditioned Place Preference Induced by Chemical Stimulation of the Lateral Hypothalamus   " مربوط به آقای سعید یزدی راوندی در تاریخ 30/04/1393 در مجله " Zahedan Journal of Research in Medical Sciences"

34-  مقاله ISC  با عنوان "  The Role of Resilience and Age on Quality of life in Patients with Pain Disorders   " مربوط به آقای سعید یزدی راوندی در تاریخ 30/10/1393 در مجله " Basic and Clinical NEUR SIENCE"

35-  مقاله LISTED))ISI آقای امیر پرویز خسروی امیری با عنوان " The use of Conductive Cement in data Centers as Building Material " در مجله  Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences  در تاریخ  1394/08/30

36-  مقاله ISI(W.O.S) آقای امیر پرویز خسروی امیری با عنوان "  Nano-structures mediated co-delivery of therapeutic agents for glioblastoma treatment: A review "در تاریخ 29/09/1394در ژورنال " Caspian Journal of Applied Sciences Research "

37-  مقاله LISTED))ISI آقای امیر پرویز خسروی امیری با عنوان " Evaluation of time history CFT columns in high-rise buldings " در مجله    Engineering Research Journal در تاریخ  1394/01/30

 

 

38-  مقاله LISTED))ISI آقای امیر پرویز خسروی امیری با عنوان " Non-linear study of base shear and moment of composite columns in MRFs " در مجله International Journal of Engineering & Technology در تاریخ  1394/08/30

39-  مقاله ISC خانم مریم سیدعلی روته با عنوان " Molecular Identification of the Most Common Cellulase Producing-Bacillus from Forest Soils " در مجله  International Journal of Biology, Pharmacy and Allied Sciences(IJBPAS)  در تاریخ  1393/12/10

40-  مقاله علمی پژوهشی خانم سلوی شمس الدینی لری با عنوان " اثربخشی آموزش ذهن آگاهی برخودکارآمدی جنسی زنان مبتلا به سرطان پستان " در مجله  اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی   در تاریخ  1393/1/31

41-  مقالهISI  خانم سلوی شمس الدینی لری با عنوان " The Effectiveness of Mindfulness Training on Mental Health and Hole in Patients eith Breast Cancer  " در مجله  Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences    در تاریخ  1394/03/26

42-  مقاله ISI خانم ساناز مظاهری با عنوان " Creative Problem Solving; Skill of Addressing Challenges In a new Style  " در مجله  International Journal of Review of Review in life Sciences  در تاریخ  1394/7/10

43-  مقاله ISI خانم سمیه عباسی با عنوان " The Effectiveness of Training Based on Acceptance and Commitment to Reducing Occupational Stress and Burnout Among Nurses " در مجله  Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences  در تاریخ  1394/03/26

44-  مقاله ISI خانم سمیه عباسی با عنوان " The Effectiveness of Positive Psychotherapy (PPT) on Self Efficacy and Perceived Strees in Breast Cancer Patients " در مجله  Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences  در تاریخ  1394/02/26

45-  مقالهISI  خانم سلوی شمس الدینی لری با عنوان " The Relationship Between Psychological Factors (Anxiety and Stress) with Migraine Headaches and Menstrual Pain in Married Woman 40-25 years of Bushehr   " در مجله  Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences    در تاریخ  1394/03/26

 

 

 

46-  مقالهISI  خانم سلوی شمس الدینی لری با عنوان " Investigating the Effectiveness of Positive Psychology Training on Increased Hardiness and Psychological Well-Being   " در مجله  Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences    در تاریخ  1394/03/26

47-  مقاله علمی پژوهشی خانم سلوی شمس الدینی لری با عنوان " اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش پریشانی و نگرشهای ناکارآمد در بیماران مبتلا به M.S " در مجله  اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی   در تاریخ  1394/07/16

48-  مقالهISC  خانم سلوی شمس الدینی لری با عنوان " The Effectiveness of Positive Psychotherapy on the Emotion Regulation of Patients with Breast Cancer   " در مجله  International Journal of Biology, Pharmacy and Allied Sciences(IJBPAS)    در تاریخ  1394/03/26

49-   مقاله علمی پژوهشی خانم سلوی شمس الدینی لری با عنوان " اثربخشی آموزش بازگشت به اجتماع بر ارتقای مهارتهای اجتماعی و تاب آوری در افراد وابسته به متاآمفتامین " در مجله  روانشناسی اجتماعی   در تاریخ  1393/06/20

50-  مقاله علمی پژوهشی خانم سلوی شمس الدینی لری با عنوان " اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش پریشانی و نگرشهای ناکارآمد در بیماران مبتلا به M.S " در مجله  اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی   در تاریخ  1394/07/16

50-  مقالهISC  خانم سلوی شمس الدینی لری با عنوان " Study the Relationship Between Emotional Intelligence with Happiness of High School Girls of Tehran City   " در مجله  International Journal of Biology, Pharmacy and Allied Sciences(IJBPAS)    در تاریخ  1394/07/14

51-  مقاله LISTED))ISI خانم سلوی شمس الدینی لری با عنوان " The effect of returning to society education on promoting social Skills and ending in people depending to Meta amphetamine in Tehran Iranian hospital  " در مجله Cumhuriyet Science Journal در تاریخ  1394/02/30

52-  مقالهISI  خانم نرگس باباخانی با عنوان " Relationship Between Difficulties of Emotional Regulation and Early Maladaptive Schema in Addicted Women and Compare with Non-addicted Women in Tehran   " در مجله  Salmagundi-A Quarterly Of The Humanities And Social Sciences     در تاریخ  1394/04/14

 

 

 

53-  مقالهISI  خانم نرگس باباخانی با عنوان " Comparing Irrational Beliefs and Self-Concept in Patients with Gender Identity Disorder and Normal Individuals " در مجله  Salmagundi-A Quarterly Of The Humanities And Social Sciences     در تاریخ  1394/04/14

 • شرکت اعضای باشگاه در 3  کنفرانس خارجی :

1-  شرکت در کنفرانس بین الملی IEEE International Symposium on Multiple Valued Logic (ISMVL 2016) مربوط به خانم مونا مرادی در کشور ژاپن و ارایه سخنرانی مقاله با عنوان " Ternary versus Binary Multiplication with Current-Mode CNTFET-based K-Valued Converters  " در تاریخ 1395/01/1

2- شرکت در کنفرانس بین الملی International Congress in sustainability on architecture and uebanism-masdar city مربوط به خانم سمیه ابراهیمی در کشور عمارات و ارایه سخنرانی مقاله با عنوان "Solar Architecture Design and Evaluation of New Strategies for Sustainable Urban Development Approach to Energy Management  " در تاریخ 1395/01/1

3-  شرکت در کنفرانس بین الملی International Conference on Research in Engineering, Science and Technology مربوط به خانم سمیه ابراهیمی در کشور عمارات و ارائه مقاله با عنوان "The Dynamic Analysis of Explosive Load of Steel Plates  " در تاریخ 1394/04/30

 • شرکت اعضای باشگاه در 10 کنفرانس داخلی:

1-  سخنرانی مقاله با عنوان  " The Validity and Reliability of Persian Version of Test Mobile Phone Dependency (TMD) in Students of Tehran City " توسط آقای سروش محمدی کلهری در نهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد در تاریخ 1394/06/18 در ایران

2-  سخنرانی مقاله با عنوان  " رابطه بین سبک های شناختی و ویژگی های شخصیتی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد " توسط خانم هاتیه بدیعی در کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم تربیتی در تاریخ 1394/07/20  در ایران

3-  سخنرانی مقاله با عنوان  " نقش هویت ملی در تقویت فرهنگ سازمانی" توسط خانم هاتیه بدیعی در کنفرانس ملی هویت (عوامل و زیرساخت ها) در تاریخ 1394/03/6  در ایران

4-  سخنرانی مقاله با عنوان  " Generalizing ZG-regular ring " توسط خانم مرضیه فرمانی در بیست و پنجمین سمینار جبر ایران در تاریخ 1395/04/29  در ایران

 

 

5-  سخنرانی مقاله با عنوان  " استفاده از سیمان هادی در مراکز داده به عنوان مصالح ساختمانی" توسط آقای الیاس بهرادی مهر در کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، برق و مکانیک ایران در تاریخ 1393/09/27  در ایران

6-  سخنرانی مقاله با عنوان  " تحلیل تاریخچه زمانی ستون های CFT  در سازه های بلندمرتبه" توسط آقای امیرپرویز خسروی امیری در هفتمین کنفرانس ملی بتن ایران در تاریخ 1394/07/15  در ایران

7-  سخنرانی مقاله با عنوان  " مقاوم سازس ساختمان های بتنی در برابر زلزله" توسط آقای امیرپرویز خسروی امیری در کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، برق و مکانیک ایران در تاریخ 1393/09/27  در ایران

8-   سخنرانی مقاله با عنوان  " بررسی رفتار ستون های کمپوزیت بر اساس تحلیل بار کمانش الاستیک " توسط آقای امیرپرویز خسروی امیری در ششمین کنفرانس ملی سازه و فولاد در تاریخ 1394/09/16  در ایران

9-  سخنرانی مقاله با عنوان  " Evaluating the behaviour of composite columns with stiffened steel profile based on elastic buckling load analysis " توسط آقای امیرپرویز خسروی امیری در کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری در تاریخ 1394/03/25  در ایران

10-  سخنرانی مقاله با عنوان  " شرحی بر مفهوم آب مجازی- رویکردی در مدیریت پایدار " توسط آقای مهدی نعمتی در کنفرانس ملی چشم انداز 1404 و دستاوردهای تکنولوژیک علوم مهندسی در تاریخ تیرماه 1394 در ایران

 • بررسی و تصویب 5 طرح پژوهشی و عقد قرارداد 3 طرح پژوهشی برای اعضای باشگاه:

1-  بررسی و تصویب طرح پژوهشی آقای رضا کاظم پور  با عنوان " مقایسه میزان کل هیدروکربن های نفتی در شانک ماهیان مواجه شده با مواد محلول در آب نفت خام قبل وبعد از فرایند کنسرو شدن" 

2-  بررسی و تصویب طرح پژوهشی خانم ساناز پورعلی با عنوان " بررسی میزان موفقیت جنگلکاری‌های منطقه رودهن؛ مطالعه موردی محوطه جنگلکاری مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی رودهن"

3-  بررسی و تصویب طرح پژوهشی خانم مونا مرادی  با عنوان " طراحی مدارهای سه مقداری تمام جمع کننده محاسباتی مد جریان با استفاده از فناوری نانو لوله های کربنی"

4-  بررسی و تصویب طرح پژوهشی خانم لیلا قلی زاده زیولایی  با عنوان " نتایج بهترین نقاط نزدیکی با استفاده از R-توابع در فضاهای جابجا شده (شبه متریک)" 

 

5-  بررسی و تصویب طرح پژوهشی خانم انیس خوش لهجه  با عنوان " تعیین سهم مولفه های هوش هیجانی، هوش معنوی بر خودکارامدی و فرسودگی شغلی در کارکنان دانشگاه های آزاد شهر تهران"

6-   عقد قرارداد طرح پژوهشی خانم خدیجه ندری  با عنوان " بررسی رابطه هوش هیجانی و جو سازمانی با درگیری شغلی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن"

7-   عقد قرارداد طرح پژوهشی آقای سعید یزدی راوندی  با عنوان " پیش بینی سازگاری از روی حمایت اجتماعی و خودکارآمدی در بیماران دیابتی"

8-  تسویه طرح پژوهشی خانم لیلا شکوهی امیرآبادی  با عنوان " اثربخشی آموزش فرآیند حل مساله خلاق (CPS) در بهبود سلامت عمومی و کاهش استرس ادراک شده در افراد وابسته به مصرف مواد مخدر"

 • چاپ 5 کتاب توسط اعضای فعال باشگاه:

1-  کتاب با عنوان" الگوریتم های فرا ابتکاری" توسط خانم نفیسه تخمه چی دربهار سال 1395 انتشارات سخنوران به شماره شابک 9-878-383-600-978

2-  کتاب  با عنوان "   مجموعه  اعداد فازی    " توسط خانم سعیده حاجی قاسمی دربهار سال 1395 انتشارات پادینا به شماره شابک 9-31-7512-600-978

3-  کتاب  با عنوان "   نظریه های معاصر یادگیری   " توسط خانم سلوی شمس الدینی لری دربهار سال 1394 انتشارات راز نهان به شماره شابک 0-553-258-600-978

4-  کتاب  با عنوان "   رشد و تحول انسان از دیدگاه روانشناسی    " توسط خانم سمیه عباسی دربهار سال 1394  انتشارات راز نهان به شماره شابک 1-569-258-600-978

5- کتاب  با عنوان "   شناخت درمانی اختلال دو قطبی ( راهنمای درمانگران )    " توسط خانم سلوی شمس الدینی دربهار سال 1394 انتشارات راز نهان ISBN 97860022583994

 • برگزاری سمینار علمی تخصصی یک روزه با عنوان "طراحی سازه های فلزی با نرم افزار سازه نگار"، توسط مهندسین شرکت رایان سازه برای دانشجویان رشته عمران و معماری در تاریخ 1394/09/1
 • بازدید جمعی از اعضای این باشگاه از جشنواره ملی اختراعات و ابتکارات تهران در برج میلاد در تاریخ 1394/05/27
 • بازدید اعضا از پارک علم و فناوری پردیس در تاریخ 1394/06/10
 • حضور اعضای باشگاه در دومین جشنواره ملی فناوری نانو در تهران در تاریخ 1394/06/11

 

 • برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان روش تحقیق و مقاله نویسی به زبان انگلیسی توسط جناب آقای دکتر حمیدرضا فاطمی پور در تاریخ 1394/05/6
 • برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان مقاله نویسی ISI , ISC توسط آقای دکتر مجتبی محمدی در تاریخ 1394/05/26
 • برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان ایده پردازی علمی با تاکید به فناوری نانو توسط سرکار خانم دکتر فهیمه نجفی در تاریخ 1394/05/28
 • برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان آموزش نرم افزار  AMOSتوسط جناب آقای دکتر صادق تقی لو در تاریخ 1394/12/18
 • صدور مجوز برای انجام فعالیت پژوهشی برخی از اعضا برای دانشکده علوم دارویی و علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی
 • بازدید جمعی از اعضای این باشگاه از نمایشگاه دستاوردهای خانواده شریف در محل دانشگاه صنعتی شریف تهران در تاریخ 1394/08/26
 • اعزام پانزده نفر از اعضای باشگاه به اردوی زیارتی سیاحتی مشهد مقدس در تاریخ 1394/07/29 الی1394/08/2
 • بررسی مدارک اعضای باشگاه پژوهشگران واحد جهت انتخاب عضو برتر سال 1394 و انتخاب آقای امیرپرویز خسروی امیری عضو فعال باشگاه
 • برگزاری همایش ملی مشترک با عنوان "روش های عددی در مهندسی عمران" با باشگاه پژوهشگران واحد مشهد 12 و 13 اسفند 1394
 • ارسال پرونده 10 عضو باشگاه به ستاد مرکزی جهت بررسی و تأیید به عنوان عضو استعداد درخشان باشگاه (ادب)
 • شرکت در نمایشگاه اختراعات و آثار پژوهشی اعضا در مجلس شورای اسلامی، اختراع توربو شارژ توربینی توسط یکی از اعضای فعال باشگاه آقای احمد عسگر نجفی در تاریخ 1394/10/20
 • کسب رتبه باشگاه برگزیده در اجلاس سراسری باشگاه پژوهشگران جوان در سال 1394 توسط خانم دکتر حاجی قاسمی رئیس باشگاه پژوهشگران جوان واحد رودهن.
 • برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان آشنایی با نرم افزار متلب توسط خانم دکتر ولیزاده در تاریخ 1395/12/5
 • برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان مقاله نویسی به زبان فارسی و انگلیسی توسط آقای دکتر مالک میرهاشمی در تاریخ 1395/04/29
 • برگزاری کارگاه منطقه ای با عنوان آموزش شناسایی شاخص های مجلات و کنفرانس های بی اعتبار توسط آقای دکتر ولی بریم نژاد با حضور معاون محترم پژوهشی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان جناب آقای دکتر مهدی مرجانی
 • پیشنهاد طرح ملی " برگزاری کارگاه آموزشی مجلات معتبر " در مراکز استان ها برای اعضا و اساتید هیات علمی با حضور معاون پژوهشی و آموزشی و رئیس واحد و رئیس باشگاه به ستاد مرکزی باشگاه
 • پرداخت بن کتاب به 30 نفر از اعضای باشگاه در سال 1394
 • کسب رتبه دانشجوی برتر در استان تهران در سال 1394 توسط خانم ساناز پورعلی عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد رودهن.
 • شرکت در کنفرانس بین المللی " انقلاب صنعتی چهارم" در تهران در تاریخ 13/5/95 و 14/5/95 توسط رئیس باشگاه خانم سعیده حاجی قاسمی به عنوان نماینده باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد رودهن

( ۱۲۰ )

نظر شما :